تعرفه تبلیغات

مدل ۱ - تبلیغات بینابینی  /  مدل ۲ - تبلیغات بنری

لطفا جهت اطلاع از تعرفه تبلیغات به جدول زیر رجوع کنید، در صورت خرید تبلیغ از سایت قوانین زیر شامل حال هر بازدید کننده می‌‌گردد :


پکیج / کشور تعرفه (ریال) / ۱۰۰۰ بازدید