تعرفه اشتراک گذاری

نرخ تعرفه‌های حال حاضر فشرده سازی :

منحصر به فرد = مبلغ قابل پرداخت برای ۱۰۰۰ بازدید کننده در ۲۴ ساعت (کلیک بر روی چندین لینک)

کلی‌ = مبلغ قابل پرداخت برای ۱۰۰۰ لینک بازدید شده در ۲۴ ساعت


کشور بینابینی بنری
منحصر به فرد کلی منحصر به فرد کلی